Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu rozbehnisa.sk:
BestGuest, s.r.o., Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46386246, DIČ: 2023372439
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka č. 21069/S, e-mail: juraj.kovac@rozbehnisa.sk, tel. č.: +420 773 876 828

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou BestGuest, s.r.o. so sídlom Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46386246, DIČ: 2023372439 (ďalej len „prevádzkovateľ”) a kupujúcim, vykonanými prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len „obchod”).

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou, či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného prevádzkovateľom.

3. Internetový obchod je prevádzkovaný na doménach www.rozbehnisa.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu”).

4. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok umiestnených na adresách www.rozbehnisa.sk (ďalej len “webové stránky”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

5. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné určiť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

7. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

8. Služby prevádzkovateľa poskytované v zmysle týchto obchodných podmienok sú určené osobám starším ako 16 rokov.

9. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

II. Dodacie podmienky

1. Objednaný tovar expedujeme do 10 dní od objednávky. Dodacia lehota začína bežať momentom potvrdenia prijatia objednávky. O expedícii tovaru je kupujúci informovaný e-mailom/ sms.

2. Objednávky odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Výšku poštovného určujeme podľa aktuálneho cenníku Slovenskej pošty.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od prevádzkovateľa, resp. dodávateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu prevádzkovateľ umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5. Objednané služby doručíme kupujúcemu prostredníctvom prístupových údajov zaslaných elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke najneskôr do 24 hodín od úhrady celej kúpnej ceny.

III. Platobné podmienky

1. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

2. Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:
o dobierka – kupujúci zaplatí za tovar pri prebraní od doručovateľa,
o prevodom – kupujúci zaplatí za tovar na účet prevádzkovateľa vopred. Číslo účtu prevádzkovateľa je SK97 8330 0000 0026 01176828 a CZ86 2010 0000 0026 0117 6828.

3. Kupujúci môže zaplatiť za služby iba prevodom – kupujúci zaplatí za služby na účet prevádzkovateľa vopred. Číslo účtu prevádzkovateľa je SK97 8330 0000 0026 01176828 a CZ86 2010 0000 0026 0117 6828.

IV. Storno objednávky

1. Objednávku je možné pred expedíciou/ pred zaslaním prístupových údajov kedykoľvek stornovať zaslaním e-mailu na info@rozbehnisa.sk alebo telefonicky/ sms na čísle +420 773 876 828.

2. V prípade, ak kupujúci zaplatil za tovar/ služby pred stornovaním objednávky, prevádzkovateľ vráti plnú sumu objednávky na účet, z ktorého bola poukázaná, a to do 10 dní od stornovania objednávky.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo e-mailom. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na konci týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. V prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby zo strany prevádzkovateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo v prípade začatia poskytovania elektronického obsahu zo strany prevádzkovateľa inak, ako na hmotnom nosiči, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, prevádzkovateľ je povinný vyžiadať si od kupujúceho výslovný súhlas so začatím poskytovania služby/ poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ je zároveň povinný poučiť kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby/ elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby/ po začatí poskytovania elektronického obsahu právo na odstúpenie od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil prevádzkovateľovi výslovný súhlas, kupujúci je povinný uhradiť prevádzkovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5. Po odstúpení od zmluvy prevádzkovateľ vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý prevádzkovateľ ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude prevádzkovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri jeho platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Ak kupujúci požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy kupujúci prevádzkovateľovi oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

6. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša všetky priame náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný vrátiť výrobok originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený. Kupujúci však zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku sú nasledovné:

  1. Adresa pre poštový styk: BestGuest, s.r.o., Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, SR
  2. Telefónne číslo: +420 773 876 828
  3. E-mail: juraj.kovac@rozbehnisa.sk

VI. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Podrobné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a príslušných formulárov sú uvedené na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

VII. Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo prevádzkovateľ. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u prevádzkovateľa podľa platného reklamačného poriadku.

2. Kupujúci odoslaním objednávky prevádzkovateľovi potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby/ tovar zakúpený kupujúcim od prevádzkovateľa vo forme elektronického obchodu cez webové rozhranie obchodu. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

4. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim od prevádzkovateľa, resp. dodávateľa. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (alebo dátum minimálnej trvanlivosti), končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.

5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru.

6. Kupujúci je povinný dodržiavať návod na použitie, ktorý mu bol spolu s tovarom dodaný.

7. Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u prevádzkovateľa, a to, telefonicky/ sms, písomne poštou alebo e-mailovou správou na kontaktné údaje uvedené v tom článku. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a reklamáciu doručí prevádzkovateľovi.

8. Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania.

9. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má právo posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.

10. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú prevádzkovateľom. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Náklady na doručenie tovaru znáša v prípadne úspešnej reklamácie prevádzkovateľ.

11. Prevádzkovateľ vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme zvolenej kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy alebo v písomnej forme zaslanej poštou na adresu kupujúceho.

12. Kupujúci je oprávnený uplatniť si v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka jedno z nasledujúcich práv:

• ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
a) právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady,
b) právo na výmenu veci/ súčasti veci (ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady),
c) právo na výmenu vadnej veci za bezvadnú, pričom prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d) právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

• ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady:
a) právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
b) právo na primeranú zľavu z ceny veci.

13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

14. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
• odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,
• výmenou tovaru,
• vrátením kúpnej ceny,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

15. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

16. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
•  prevádzkovateľ zabezpečí odstránenie vady alebo
•  prevádzkovateľ vadný tovar vymení.

17. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Prevádzkovateľ vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo
b) kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo
c) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
d) ak kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví prevádzkovateľ reklamáciu za vadný tovar a vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

18. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom.

19. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

20. Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sú nasledovné:
1. Adresa pre poštový styk: BestGuest, s.r.o., Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, SR
2. Telefónne číslo: +420 773 876 828
3. E-mail: juraj.kovac@rozbehnisa.sk

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Odbor výkonu dozoru, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky zmeniť. Novú verziu obchodných podmienok zverejní na svojej web stránke.

4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov.

5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu:
BestGuest, s.r.o.
Trieda SNP 62
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46386246
DIČ: 2023372439
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 21069/S

Týmto oznamujem, že odstupujem od:
Kúpnej zmluvy na tento Tovar ……………………………………….
Od zmluvy o poskytnutí tejto služby ……………………………………….
Dátum objednania ……………………………………….
Dátum prijatia ……………………………………….
Meno spotrebiteľa ……………………………………….
Adresa spotrebiteľa ……………………………………….
Podpis spotrebiteľa ……………………………………….
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum ……………………………………….